O AKCIJI

 

Kako se je začelo?

V letu 2015 je Oddelek za varstvo okolja MU MOL začel z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst z Grajskega griča, ki je zavarovan kot kulturni in zgodovinski spomenik ter naravna znamenitost. Na območju Grajskega griča smo vzpostavili tudi t. i. laboratorij na prostem, kjer testiramo različne metode odstranjevanja japonskega dresnika (Fallopia japonica).

Ker se japonski dresnik uvršča med sto najbolj invazivnih tujerodnih rastlin na svetu in se pojavlja tudi na območju Mestne občine Ljubljana, želimo s kampanjo Rokavice gor! vzpodbuditi njegovo odstranjevanje.

Od leta 2015 v sodelovanju z JP Snaga prebivalcem Mestne občine Ljubljana in nevladnim organizacijam med 1. aprilom in 15. oktobrom omogočamo brezplačno oddajo dresnikov v zbirnem centru Barje in začasnem zbirnem centru Povšetova.

Zgodba pilotnega projekta predelave dresnika

Namen pilotnega projekta je izdelava papirja iz dresnika na polindustrijski ravni. Za nami je dogodek predstavitve rezultatov. Preberite novico in si poglejte video! Partnerji projekta so:

Oddelek za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana: opravlja različne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja. Skrbi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia in orjaškega dežena z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. V sodelovanju z Društvom študentov biologije je na Grajskem griču vzpostavil t.i. laboratorij na prostem, kjer se testira različne metode odstranjevanja japonskega dresnika. Skupaj z JP Snaga meščanom omogoča tudi brezplačno oddajo japonskega dresnika v zbirnih centrih v Mestni občini Ljubljana. Izvaja tudi več projektov odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst z zavarovanih območij. Je tudi izvajalec številnih izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti ter nosilec družbeno koristne kampanje Rokavice gor!.

JP SNAGA: Snagina delovna enota Zelene površine skrbi za številne zelene površine v Mestni občini Ljubljana. Poleg Parka Tivoli in Poti spomina in tovarištva vzdržuje tudi preostale mestne parke, zelenice ob glavnih mestnih vpadnicah in na otroških igriščih ter ostale javne zelene površine v vseh četrtnih skupnostih. Vzdržuje igrala na 240 otroških igriščih, cvetoče grede in korita ter upravlja s katastrom vseh mestnih dreves na teh površinah. Vzdržuje tudi oba pasja parka v Ljubljani. Snagina delovna enota Odvoz skrbi za izvajanje javne službe zbiranja odpadkov. Javno podjetje Snaga trenutno zbira odpadke v enajstih občinah. To pomeni, da skrbi za odpadke 390 tisoč prebivalcev, kar predstavlja približno 154 tisoč oziroma slabo petino slovenskih gospodinjstev.

Društvo RE-GENERACIJA: so oblikovalke iz kolektiva Re-generacija - iniciatorke projekta 'Prijazni sovražnik' - odkrivajo skrite plati tujerodnih invazivnih rastlin. Mlade avtorice - Gaja Mežnarić Osole, Nuša Jelenec in Katarina Dekleva - trenutno raziskujejo možnosti za uporabo invazivnih rastlin kot lokalnega vira celuloze. Problematiko japonskega dresnika razumejo kot priložnost za sklepanje novih vezi med lokalnimi znanji in potrebami ter spremembami, ki jih prinašajo posledice globalizacije. Skozi prevpraševanje ustaljenih načinov odgovarjanja na probleme dominacije invazivnih vrst težijo k ustvarjanju družbenih praks in izdelkov, ki po zgledu naših prednikov spodbujajo vzajemen odnos med človekom in naravo. 
Poglejte si razstavo Prijazni sovražnik – japonski dresnik v laboratoriju papirja – online katalog. 

Botanični vrt Univerze v Ljubljani je znanstveno raziskovalna in pedagoška ustanova z neprekinjenim delovanjem že od leta 1810. Predstavlja zbirko skoraj 5.000 različnih vrst, podvrst in varietet. V zbirki so predstavljene rastline različnih življenjskih okolij z namenom poučevanja strokovne in laične javnosti na vseh nivojih izobraževanja. Prav tako vključuje trajno semensko banko, kjer so prednostno shranjena semena avtohtonih rastlinskih vrst. Hkrati ogrožene rastlinske vrste varuje in-situ ter ex-situ na nadomestnih rastiščih. V okviru in-situ varovanja  rastlinskih vrst varuje tudi suhi travnik v Rojah na robu Ljubljane.  Svoje delo usmerja tudi v promocijo avtohtonih rastlinskih vrst pri širši javnosti in pomen varovanja le-teh. Hkrati sodeluje v aktivnostih osveščanja javnosti o problematiki tujerodnih invazivnih vrst, njihovem odkrivanju in odstranjevanju iz narave. V projektu odstranjevanja japonskega dresnika in njegovi predelavi v papir, Botanični vrt sodeluje kot strokovna institucija s področja botanike.

Inštitut za celulozo in papir (ICP) je zasebna raziskovalno-razvojna institucija papirne in papirno predelovalne industrije Slovenije, ustanovljena leta 1947. Z raziskovalnima skupinama s področja trajnostnih materialov in procesov ter naprednih materialov, ekologije in embalaže predstavlja institucijo znanja in infrastrukturni center papirništva JV dela Evrope. Izvajanje raziskovalno-razvojne in rutinske aktivnosti po najvišjih standardih kakovosti zagotavlja akreditacija Laboratorija za papirništvo po ISO 17025. Laboratorij za papirništvo je razdeljen na štiri področja testiranja: mehansko-fizikalna, grafična, kemijska in mikrobiološka testiranja, ki skupaj s pilotnimi napravami (pilotni papirni stroj, pilotni premazovalnik, gladilnik) zaokrožajo celotni proces proizvodnje papirja. Pilotna oprema omogoča poleg razvoja in polindustrijskega testiranja tudi proizvodnjo manjših količin specialnih papirjev, ki so namenjeni za zaščito muzealij (arhivski brezkislinski papirji), za uporabo v papirniških laboratorijih (krovni papirji, pivniki), izdelavo certifikatov in diplom (zaščitni grafični papirji) ter specialne papirje namenjene za uporabo v različnih industrijah (nitrocelulozni papir, sterilizacijski papir, frikcijski papir).

Iniciativa »Moje Ljubezensko pismo Planetu«

Muzej in galerije mesta Ljubljane so v Ljubljani - Zeleni prestolnici Evrope 2016 v poletnih mesecih gostili svetovno znanega fotografa Sebastiãa Salgada z njegovim zadnjim ciklom fotografij Geneza, ki ga je sam avtor poimenoval za svoje »ljubezensko pismo planetu«. Doživetju fotografij neokrnjenih kotičkov Zemlje in bitij, ki živijo v sožitju z njo, ki so bile od 31. maja do 31. avgusta na ogled na dveh razstaviščih MGML – v Galeriji Jakopič in v Mestnem muzeju Ljubljana – je bila dodana možnost vključitve v okoljevarstvene akcije, ki so potekale tako v času razstave kot pozneje. Sporočilo razstave Geneza in Salgadova okoljevarstvena prizadevanja so namreč navdihnila okoljevarstveno iniciativo Moje ljubezensko pismo planetu (#lovelettertotheplanet), s katero želimo ozaveščati in prispevati k ohranjanju naravnih ekosistemov in čistega okolja.

Partnerji iniciative so:

Javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je ustvarjalna, sodobna, z okoljem povezana inštitucija, ki skozi svojo muzejsko in galerijsko dejavnost skrbi za širok vsebinski razpon, od dediščine ljubljanskega prostora do sodobnih umetniških praks. MGML je v letih od svoje ustanovitve, 2009, postal pomemben dejavnik na področju muzejske in galerijske dejavnosti tako v državnem kot tudi v mednarodnem okolju in presega lokalne okvire delovanja. S svojo dejavnostjo in lokacijsko razvejenostjo je prisoten po celotnem glavnem mestu ter zato kot kulturna ustanova dejansko in simbolno udejanja svoj vpliv na razvoj mesta in njegove vpetosti v urbano življenje. Osnovnemu poslanstvu MGML (hranjenje, evidentiranje, zbiranje in predstavitev gradiva, muzejskih predmetov in umetnin) je pridružil nove naloge, kot so družbena odgovornost, trajnostni razvoj, ustvarjanje novih potencialov razvoja družbe in vpetost dela v globalno okolje.

Oddelek za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana: opravlja različne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja. Skrbi za odstranjevanje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia in orjaškega dežena z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. V sodelovanju z Društvom študentov biologije je na Grajskem griču vzpostavil t.i. laboratorij na prostem, kjer se testira različne metode odstranjevanja japonskega dresnika. Skupaj z JP Snaga meščanom omogoča tudi brezplačno oddajo japonskega dresnika v zbirnih centrih v Mestni občini Ljubljana. Izvaja tudi več projektov odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst z zavarovanih območij. Je tudi izvajalec številnih izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti ter nosilec družbeno koristne kampanje Rokavice gor!.

Društvo RE-GENERACIJA je v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje, Mojstrsko delavnico Vevče, Inštitutom za celulozo in papir in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani v okviru projekta prijazni sovražnik – japonski dresnik in njegova uporaba v papirništvu lotili odkrivanja skritih plati tujerodnih invazivnih rastlin in izvedlo raziskavo možnosti uporabe japonskega dresnika kot vira celuloze. Raziskava je iskala možnosti sinergije med invazivno vrsto in tradicijo ročne izdelave papirja, ki kljub dolgi zgodovini na Slovenskem postopoma tone v pozabo.

 

Ambasadorji

MOL OVO

MOL OVO

MOL OVO

Pojdite v naravo, spoznavajte rastline in invazivne tujerodne rastline ustrezno odstranite. Postanite aktivni in nam pomagajte ohranjati biotsko raznovrstnost.

JP SNAGA

JP SNAGA

JP SNAGA

Z zelenih površin v Ljubljani odstranjujemo japonski dresnik, z uporabo izdelkov iz te surovine bomo poskrbeli tudi za krogotok zapiranja snovnih tokov oziroma izvajali krožno gospodarstvo v praksi.

Inštitut za celulozo in papir

Inštitut za celulozo in papir

Inštitut za celulozo in papir

V japonskem dresniku se skriva tehnološki potencial, le izkoristiti ga je treba!

Botanični vrt UL

Botanični vrt UL

Botanični vrt UL

Začnimo ponovno obdelovati in uporabljati zapuščene površine. Na ta način bomo pomagali k izginotju invazivnih rastlin - tudi japonskega dresnika.

 Društvo RE-GENERACIJA

Društvo RE-GENERACIJA

Društvo RE-GENERACIJA

Prihodnost iniciative pridelave papirja iz japonskega dresnika vidimo v nadaljevanju raziskovalnih aktivnosti, organizaciji skupnostnega pridobivanja materiala kot tudi oblikovanju možnosti za odkup te nezaželene ‘surovine’.

© 2018 Rokavice gor. Vse pravice pridržane.